Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

'token/login', // The Wialon API service you want to call 'params' => json_encode(array( 'token' => 'your-api-token', // Replace with your Wialon API token )), ); // Make the API request $response = wp_remote_post($api_url, array( 'body' => $params, )); // Check for errors if (is_wp_error($response)) { // Handle error return; } // Get the API response body $body = wp_remote_retrieve_body($response); // Decode the JSON response $data = json_decode($body); // Do something with the data // For example, print the response echo '
';
    print_r($data);
    echo '
'; } // Add a shortcode to use in WordPress pages or posts add_shortcode('wialon_api_integration', 'wialon_api_integration'); ?>
el
Scroll to Top